Třídění odpadů

Jak třídí Nučice

Jak si každý obyvatel či majitel pozemků jistě všiml, tak článek o třídění odpadů v Nučicích již není od konce roku 2010 aktuální. Povedlo se, že zastupitelstvo konečně vzalo na potaz nejen naše podněty a zavedlo třídění odpadů. Odkaz na obecní web je zde

www.nucice.eu/trideny-odpad/ds-6864/p1=4905

 

Asi každý z Vás ví, jak probíhá třídění odpadů v naší obci. ( pro neznalé: jednou za měsíc svoz PET v pytlích, na vyhlášení obce nepravidelně svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu). Na obecním úřadě je sběr bateriií a drobného elektro odpadu. Minulé zastupitelstvo tvrdilo, že o třídění odpadu není zájem, a že se v minulosti se neosvěčilo. Teď po volbách, tedy pokud máte zájem a PET lahve nepálíte v kotli, jako někteří naši spoluobčané, je ta správná doba na změnu. Oslovte vaše zastupitele, ať vědí jaký máte názor na třídění odpadů.

Středočeský kraj třídění také podporuje - odkaz  http://www.jaktridit.cz/

Jak třídí Mezouň

 

  • plasty a nápojové obaly (krabice od mléka, džusu apod.) se ukládají do žlutých pytlu, které je možno zakoupit za 20 Kč (cena od září 2009) na obecním úřadě, svoz poslední pondělí v měsíci
  • staré noviny, časopisy, kartony a jiný papír lze uložit do modrého kontejneru u prodejny Jednoty nebo na Letníku u vjezdu do bývalého kravína JZD 
  • sklo lze uložit do zeleného (resp. bílého) kontejneru u prodejny Jednoty nebo na Letníku u vjezdu do bývalého kravína JZD 
  • sběr železného šrotu provádí 1x - 2x do roku Myslivecké sdružení, vždy je ohlášen obvyklým způsobem

 

Jak třídí Tachlovice

 

 Obecně závazná vyhláška č.   2 / 2009 Obce Tachlovice o nakládání s komunálním odpadem a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodńování odpadů na území obce Tachlovice

 

Zastupitelstvo obce Tachlovice rozhodlo usnesením na svém zasedání  dne   3.12.2009                        vydat v souladu s ustanovením § 17, odstavec 2) zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu s  § 10, písmeno d) a § 84, odstavec 2)  písmeno h) zákona číslo 128/200 Sb., o obcích v platném znění a v souladu s ustanovení v platném změní tuto obecně závaznou vyhlášku .

 

Článek 1

Vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů( dále jen systém nakládání s komunálním odpadem) vznikajících na území obce Tachlovice (dále jen „obec“), včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které produkují komunální a stavební odpad na území obce Tachlovice.

 

Článek 2

Systém třídění komunálního odpadu

1)     Komunální odpad se v systému nakládání s komunálním odpadem třídí na tyto složky:

a)      Tříděný komunální odpad, kterým je papír, nápojový karton, sklo, plasty, PET lahve

b)      Velkoobjemový odpad

c)      Nebezpečné složky komunálního odpadu

d)      Směsný odpad

 

 

2)     Směsný odpad je komunální odpad zbylý po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a),b),c).

 

3)     Obec na svém území může organizovat i tříděný sběr jiných složek odpadu a to dočasně (zkušebně) nebo trvale.

 

 

 

 

 

 

Článek 3

Shromažďování tříděného odpadu

1)     Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob

2)     Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na obcí určených místech, jejichž seznam je uveden v příloze této vyhlášky

3)     Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a)      Papír , barva modrá

b)      Sklo, barva zelená

c)      Plasty a nápojové kartony, barva žlutá

4)     PET lahve se shromažďují do igelitových pytlů, které jsou k vyzvednutí zdarma na obecním úřadě v počtu 12 kusů na objekt za rok. Naplněné pytle se vystaví před nemovitostí v den svozu na místo přistavení sběrné nádoby .Svoz probíhá 1x za měsíc v termínu a době stanoveném Obecním úřadem a oznámeném způsobem v místě obvyklým.

 

Článek 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

1)     Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejněny předem  způsobem v místě a čase obvyklém

 

Článek 5

Sběr a svoz objemného odpadu

 

1)     Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek apod.)

2)     Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejněny předem způsobem v místě a čase obvyklém

 

Článek 6

Shromažďování směsného odpadu

 

1)     Směsný odpad se shromažďuje  do sběrných nádob . Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou:

a)      Typizované kovové nebo plastové nádoby (popelnice)   určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu

b)      Odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2)     Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby, trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob je individuelní nebo společné pro více uživatelů.

3)     Popelnice jsou majetkem občanů nebo vlastníků nemovitosti určené k rekreaci a kterou uživatel  přistaví na místo přistavení sběrné nádoby. Svoz je prováděn frekvencí  stanovenou Obecním úřadem a oznámené způsobem v místě obvyklým.

 

Článek 7

Nakládání se stavebním odpadem

1)     Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním

2)     Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

3)     Pro odložení stavebního odpadu je možno na obecním úřadu  získat seznam firem, kterým lze tento odpad za úplatu předat.

Článek 8

Závěrečné ustanovení

1)     Porušování této vyhlášky je postižitelné dle ustanovení § 46 zákona číslo 200/1990 Sb. uložením pořádkové pokuty

2)     Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Tachlovice č. 6/2002

3)     Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2010

 

Starosta                                                                                Místostarosta

Kontakt

Zdravé a zelené Nučice U Háječku 422
252 16 Nučice
zelenenucice@seznam.cz