Stanovy

 

Stanovy

Občanského sdružení Zdravé a zelené Nučice

založeného podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

1.        Úvodní ustanovení

1.1.       Název sdružení je Občanské sdružení Zdravé a zelené Nučice (dále jen „sdružení“).

1.2.       Sídlem sdružení je adresa Krahulovská 456, 252 16, Nučice

1.3.       Sdružení je právnickou osobou založenou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

1.4.       Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.

2.        Cíl činnosti sdružení

2.1.       Hlavním cílem činnosti sdružení je prosazování společných zájmů jeho členů při ochraně životního prostředí a ochraně přírody a krajiny.

2.2.       Dalšími cíli sdružení jsou péče o zachování stávajících biokoridorů a biocenter v katastru obce a v jejím okolí. Ochrana před necitlivými zásahy do těchto územních celků.

2.3.       Sdružení dále poskytuje obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí, podílí se na ochraně krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny, prosazuje ochranu veřejného zdraví a zdravých životních podmínek, zasazuje se o zastavení úbytku zeleně v zastavěných územích obce a o rozvoj občanské společnosti.

3.        Formy činnosti sdružení

3.1.       Sdružení vyvíjí činnost zejména prostřednictvím ekologické výchovy a osvěty, zadávání a zpracování ekologických expertíz, podpory veřejnosti v jejích oprávněných požadavcích na kvalitu životního prostředí, poradenské a informační činnosti v oblasti ochrany životního prostředí, zprostředkovává účast veřejnosti v řízeních na ochranu životního prostředí, a prosazuje trvale udržitelný způsob života.

3.2.       Sdružení dále vystupuje jako účastník ve správních a jiných řízeních, v nichž uplatňuje v souladu se svým cílem požadavky ochrany životního prostředí a další oprávněné zájmy svých členů.

3.3.       Sdružení zastupuje své členy v jednání s fyzickými i právnickými osobami a správními orgány, pokud jej o to členové požádají.


4.        Vznik a zánik členství

4.1.       Členy sdružení mohou být fyzické i právnické osoby.

4.2.       Členství vzniká:

účastníkům ustavující valné hromady sdružení dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra České republiky (dále jen „ministerstvo“);

členství dalších uchazečů vzniká odsohlasením jejich přihlášky výborem sdružení. Přihláška obsahuje prohlášení o přistoupení ke stanovám sdružení a souhlas s jejich zněním. V případě odmítnutí uchazeče za člena výborem (např. pochybnosti o zárukách dodržování cílů činnosti sdružení apod.) může odmítnutý uchazeč podat podnět k přezkoumání tohoto rozhodnutí výboru nejbližší valné hromadě, jejíž usnesení je rozhodující a konečné.

4.3.       Odsouhlasení nebo zamítnutí přijetí za člena sdružení bude uchazeči sděleno písemně na jím uvedenou adresu nejpozději do 30 dnů od rozhodnutí výboru (valné hromady)

4.4.       Členství zaniká:

doručením písemného prohlášení o vystoupení člena výboru sdružení;

rozhodnutím valné hromady o vyloučení;

smrtí či ztrátou způsobilosti k právním úkonům člena sdružení, pokud je členem fyzická osoba;

zánikem člena sdružení, pokud je členem právnická osoba;

zánikem sdružení.

5.        Práva a povinnosti členů sdružení

5.1.       Každý člen sdružení má právo:

podílet se na činnosti sdružení;

účastnit se, vystupovat a hlasovat na valné hromadě;

vyjadřovat se k činnosti sdružení, k přijímaným dokumentům a ke zprávám o činnosti sdružení, předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;

být informován o činnosti sdružení a jeho orgánů.

5.2.       Každý člen sdružení má povinnost dodržovat tyto stanovy, jednat v souladu s rozhod­nutími valné hromady a výboru sdružení.

6.        Orgány sdružení

6.1.       Orgány sdružení jsou valná hromada sdružení a výbor sdružení.

7.        Valná hromada

7.1.       Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Každý člen sdružení má na jednání valné hromady jeden hlas.

7.2.       Valnou hromadu svolává předseda výboru sdružení podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda výboru je povinen svolat valnou hromadu rovněž v případě, že o to písemně požádá alespoň jedna třetina všech členů sdružení. Valná hromada se svolává vyvěšením oznámení o konání valné hromady na domovní vývěsce v sídle sdružení a to nejméně 7 dnů před konáním valné hromady.


 

7.3.       Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna více než třetina členů sdružení. Jednání valné hromady řídí předseda výboru nebo jím pověřený člen výboru. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, nevyžadují-li stanovy vyšší počet hlasů. K rozhodnutí dle článku 7.4. odst. (I), (III) (VII) (VIII) je třeba souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech členů sdružení.

7.4.       Do působnosti valné hromady patří:

                 I.    schvalování stanov a jejich změn;

               II.    volba člena výboru;

              III.    odvolání člena výboru;

              IV.    schvalování zprávy o hospodaření sdružení;

               V.    schvalování návrhu rozpočtu sdružení;

              VI.    na návrh výboru přijetí rozhodnutí o vyloučení člena sdružení;

            VII.    rozhodnutí o dobrovolném rozpuštění sdružení;

           VIII.    rozhodnutí o sloučení s jiným sdružením;

              IX.    volba likvidátora;

               X.    další věci, které si valná hromada k rozhodování vyhradí.

7.5.       Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisují všichni přítomní členové výboru. Zápis se zasílá členům sdružení, kteří o jeho zaslání požádají oproti uhrazení nákladů zaslání.

8.        Výbor sdružení

8.1.       Statutárním orgánem sdružení je výbor sdružení (dále jen „výbor“). Výbor má pět členů.

8.2.       Jménem sdružení jednají předseda a místopředseda výboru samostatně. Podepisování za sdružení se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu sdružení připojí předseda nebo místopředseda výboru svůj podpis s označením své funkce.

8.3.       Členem výboru může být pouze člen sdružení, pokud je fyzickou osobou, nebo statutární orgán popřípadě člen statutárního orgánu člena sdružení, který je právnickou osobou. Funkční období člena výboru je shodné s funkčním obdobím výboru. Každý člen výboru může být v průběhu funkčního období odvolán valnou hromadou.

8.4.       Předsedu výboru a místopředsedu výboru volí a odvolává výbor nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.

8.5.       Výbor řídí činnost sdružení. Výbor je povinen zejména:

plnit úkoly uložené výboru valnou hromadou;

informovat členy sdružení o své činnosti;

řádně hospodařit s majetkem sdružení;

předkládat valné hromadě zprávu o hospodaření sdružení.

8.6.       Ze schůze výboru může být pořízen zápis, pokud se na tom výbor usnese. Zápis podepisují všichni přítomní členové výboru. Vyhotovení zápisu zabezpečuje předseda výboru.

8.7.       Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

8.8.       Funkční období výboru je jeden rok, přičemž neskončí před zvolením výboru nového.

8.9.       Neschválí-li nebo neprojedná-li valná hromada na svém prvním jednání konaném po uplynutí jednoho roku funkčního období výboru návrh, aby byl zvolen nový výbor, prodlužuje se funkční období výboru od tohoto jednání valné hromady o jeden rok a to i opakovaně. Stejně se bez dalšího prodlouží i funkční období předsedy a místopředsedy výboru.

9.        Zásady hospodaření

9.1.       Sdružení odpovídá svým majetkem za splnění svých povinností.

9.2.       Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování jeho cílů v souladu s formami činnosti sdružení.

9.3.       Za řádné hospodaření s majetkem sdružení odpovídá výbor valné hromadě.

9.4.       Příjmy sdružení tvoří zejména dobrovolné členské příspěvky, granty, dotace a dary.

10.      Zánik sdružení

10.1.     Sdružení zaniká:

dobrovolným rozpuštěním;

sloučením s jiným sdružením;

pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění.

10.2.      Před zánikem sdružení se provede jeho likvidace, pokud celé jmění sdružení nepřechází na právního nástupce. Likvidaci provede likvidátor. Pro likvidaci sdružení se přiměřeně použijí ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností.

10.3.     Likvidační zůstatek se rozdělí po zániku sdružení rovným dílem mezi osoby, které byly členy sdružení ke dni zániku sdružení.

11.      Závěrečná ustanovení

11.1.      Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení ministerstvem.

Kontakt

Zdravé a zelené Nučice U Háječku 422
252 16 Nučice
zelenenucice@seznam.cz