Jak se bude hlasovat?

Možná bude dobré představit si způsob hlasování, protože oproti hlasování ve volbách do sněmovny jsou v komunálních volbách některé odlišnosti.
 
Hlavní principy
Počet hlasů pro stranu je součtem hlasů pro její kandidáty.

 
 • Přednostní hlasy ve formě, jak je známe z voleb např. do Poslanecké sněmovny, ve volbách do zastupitelstev obcí neexistují, jsou jen hlasy pro kandidáta.
 • Pro každé volené zastupitelstvo je jen 1 hlasovací lístek (HL), na kterém jsou všechny kandidující strany.
 • Počet odevzdaných HL se nezjišťuje, jejich počet okrsková volební komise nikam neuvádí.
 • Každý volič má tolik hlasů, kolik se volí členů zastupitelstva (je to uvedeno na HL), může uplatnit všechny, jen několik nebo žádný.

Ať už se volič rozhodne pro jakýkoli způsob udělení svých hlasů, ty se započítávají zásadně jednotlivým kandidátům podle následujících pravidel (za podmínek splnění pravidel platnosti hlasu):

Když volič označil jednu stranu a nic jiného:
 • hlas se započte každému kandidátu strany v pořadí od prvního dále až do pořadového čísla podle toho, kolik členů zastupitelstva se volí.
Když volič označil jednu stranu a navíc její jednotlivé kandidáty:
 
 • hlas se započte každému kandidátu strany v pořadí od prvního dále až do pořadového čísla podle toho, kolik členů zastupitelstva se volí a k původnímu označení jednotlivých kandidátů této strany se nepřihlíží.
Když volič označil jednu stranu a ještě jednotlivé kandidáty jiných stran (jedné nebo více stran kromě označené strany):
 
 • hlas se započte napřed každému jednotlivě označenému kandidátu ostatních stran a poté tolika kandidátům označené strany v pořadí od prvního dále až do počtu, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva (rozdíl mezi počtem volených a počtem jednotlivě označených).
Když volič označil pouze jednotlivé kandidáty (a nikoliv stranu), je jedno, zda jsou z téže strany nebo z různých stran:
 
 • hlas se započte napřed každému jednotlivě označenému kandidátu ostatních stran a poté tolika kandidátům označené strany v pořadí od prvního dále až do počtu, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva (rozdíl mezi počtem volených a počtem jednotlivě označených).
 • hlas se započte každému označenému kandidátu.
Okrsková volební komise nejdříve zjišťuje počet hlasů pro každého kandidáta jednotlivě čárkovací metodou a až poté počty hlasů pro jednotlivé strany jako součet hlasů pro její kandidáty.


Zdroj: Český statistický úřad, 21.7. 2010
 
Postup hlasování (zdroj: MSVN)
 
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Jde-li o cizince prokáže po příchodu do volební místnosti okrskové volební komisi státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky průkazem o povolení k pobytu vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Je nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady; neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občan je oprávněn hlasovat na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů (nebo z dodatku ze stálého seznamu voličů) obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou příslušným razítkem.
 
Hlasovací lístek
    Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn oboustranně.
V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen. Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích umístěných vedle sebe; není-li to pro počet volebních stran možné, pokračují sloupce v následující řadě, případně na druhé straně hlasovacího lístku.
    V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.
 
Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:
 • Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.
 • Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.
  Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
 • Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud má být voleno např. 11 členů zastupitelstva a je označena volební strana
  s 11 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je dáno označené volební straně 6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních šesti místech. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky

 

Kontakt

Zdravé a zelené Nučice U Háječku 422
252 16 Nučice
zelenenucice@seznam.cz